DÜŞÜNCE

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Özel Sayısı Yayınlandı

 

Editör Notu / Editorial Note

EDİTÖRDEN

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi I. Dil ve Kültür Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu bildirileri için hazırladığımız ilk özel sayımızın (8.sayının) editör notunda, “IJHE ilk özel sayıyı çıkarıyor. Özellikle genç araştırmacıların ciddi çalışmalarını yayımlamak ve onların akademik gelişmelerine katkıda bulunmak hedeflerimiz arasındadır. Dergimizin ilk sayısının editör notunda “Düşünen insanın -bir çeşit- sığınağıdır dergi. Üzerinde düşünmeye devam ettiği bir konuyu okuyucuyla / bilim insanlarıyla paylaşmak ve onların tepkilerine göre gerekli ‘tamir ve tadilat’ yoluna gitmek, araştırmacı için az bir nimet değildir. Taze fikirler üretmenin yolu da buradan geçer.” demiştik.

Gençlerimiz “taze fikirler üretme”ye devam ediyorlar. Mesele burada bitmiyor. Ellerinde çeşitli imkânlar bulunduran kurum ve kuruluşların da kendilerine düşeni yapıp bu fikirlerin hayata geçmesine katkıda bulunmaları gerekiyor. Bu düşünceye önemli bir hizmet olmak üzere, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 02-03 Mayıs 2019 tarihleri arasında II. Dil ve Kültür Çalışmaları Öğrenci Sempozyumunu da düzenledi. Biz de IJHE’nin yayın politikası gereği, gençlerimizin çalışmalarını “II. Özel Sayı”mızda yayımlamaya karar verdik.

Yazıların tamamı normal hakem sürecinden geçmiş, erbabınca eleştirileri yapıldıktan sonra yayın listesine alınmıştır. Bildiri olarak sunulan yazıların bir kısmı hakem sürecinde elenmiştir. Bunu çok önemsiyoruz: Hayatta hiçbir şey kolay değildir. Gençlerimizin yazarken dikkatli olmaları, kendilerini sürekli teşvik eden hocaların dikkatsizliğe ve kolaycılığa izin vermeyeceklerini bilmeleri gerekiyor. Bu sebeple, yazıları hakem sürecinde elenmiş olan gençlerimizin yazılarını özellikle yazım kuralları yönünden gözden geçirip düzeltmelerini tavsiye ediyoruz.

Bu sayımızda -gençlerimizin düşünce ve arayışlarının tek yönlü olmadığını gösteren ve bu yönüyle umut verici olan- toplam 28 yazı yer alıyor: “Abbasi İhtilali Sürecinde Hilafet Konusunda Meşruiyyet Sağlama Çabaları”, “Akadca ve Modern İbranice İsimlerin Karşılaştırması”, “Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kraliçelerin Yönetimdeki Rolü (M.Ö. 1975-1725)”, “Bengü / Mengü Kelimesi Üzerine”,“Bir Alt Kültür Olarak Kayseri’deki Motorcular”, “Çağdaş Türk Lehçelerinde Yetiz Sözü Üzerine”, “Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Eserlerinden Süheyl ü Nev-bahâr’daki Özdeyişlere Genel Bir Bakış”, “Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kendilik Algısı Kayseri Örneği”, “Fatma Aliye’nin ‘Muhadarat’ ve Jane Austen’in ‘Mansfield Park’ Romanlarında Kadın ve Erkek İlişkileri”, “Hayaliyyun Hakikiyyun Tartışmasına Bir Bakış Seyyie-i Tesâmüh”, “Hayat Ağacı ve Kutsal: Ağaçlar Türk ve Çin Mitolojisi Üzerine Bir Karşılaştırma”, “Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçen Çerkez ve Çeçenlerin Göç Hikâyeleri ve Ağıtları –Yozgat ve Kayseri Örneği”, “Kayseri’nin Modern Şehir Olmasında Osman Kavuncu’nun Rolü”,“Mihrî Hatun ve Anne Bronte’ye Ait Dua Şiirlerini Kültürel Açıdan Bir Karşılaştırma Denemesi”, “Muhakemetü’l-Lugateyn’de Hayvan Adları”, “Nikolay  Gogol’ün  ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’  Çevirilerinde  Üslup  Farkının Oluşturduğu   Anlamsal  Sorunlar”, “Sivas İli Bitki Kökenli Köy Adları”, “Son Dönem Osmanlı Sözlüklerinde İnsan Niteleyicileri”, “Tarihsel Süreç İçerisinde Gürcü Milli Kimliği”, “Tomarza İlçesi Köy Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, “Türk Kültüründe Hayvanlara Verilen Özel Adlar”, “Türk Mitolojisinde Ejderha”, “Uluslararası Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler”,”Yeni Sümer Devleti”, “Şükûfe Nihal’in Yakut Kayalar ve Çöl Güneşi Romanlarında Sindrella Kompleksi”, “Tanpınar’ın ‘Yaz Yağmuru’ Hikâyesinde Su İmgesi”, “Millî Kimlik İnşası Bağlamında Ömer Seyfettin’in Turan Hikâyeleri”, “Sivas Caddesinin Özgünlüğünü ve Prestijini Kaybedişine Sosyolojik Bir Bakış”.

Lisans, Yüksek Lisan ve Doktora düzeyinde öğrenim gören gençlerimizin bilimsel etkinliklere ilgi göstermeleri bizi sevindiriyor. Onları yetiştirip yönlendiren akademisyenlere, yazılarını dikkatle okuyup düzelttiren hakemlerimize, emeği geçen tüm yayın ekibimize ve tabii umudumuzu yeşerten gençlerimize IJHE olarak teşekkür ediyoruz.

 

Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle…

 

Prof. Dr. Saadettin Yıldız

Editör

Dergiye erişim için bk. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi I. Dil ve Kültür Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu