Dil Tarih Yaşam

Türkiye’de Kıbrıs Üzerine Yapılan Akademik Çalışmalar

Türkiye Üniversitelerinde Kıbrıs ile İlgili Yapılmış Halk Bilimi, Tarih, Edebiyat ve Dil Tezleri Üzerine Bir İnceleme *

Yazar: Saffet Alp YILMAZ

Kıbrıs, bilindiği gibi üç kıtanın kavşağında yer alan bir ada ülkesidir. Ada’nın ticaret yollarının ve kutsal topraklara giden rotaların üzerinde bulunması, adayı tabii olarak Doğu Akdeniz’in en stratejik yerlerinden biri yapmaktadır. Bu durum da adayı tarihin başından itibaren Romalılar, Persler, Latinler, Araplar, Türkler, Yunanlılar, İngilizler – hatta günümüzde Amerikalılar, Ruslar, İsrail- gibi bölgeyi kontrol altında tutmak isteyen devletlerin mücadele alanına dönüştürmüştür. Sonuçta birçok farklı kavimin sürekli akışına maruz kalmış; geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 1571’de Osmanlı Devleti tarafından Kıbrıs’ın fethinin ardından gerçekleşen göçler sonucu adada Türk nüfusu ve Türkçe konuşurlar artmaya başlamıştır. Artmaya başlamıştır diyoruz; çünkü adadaki Türk varlığının Osmanlı öncesinde de söz konusu olduğuna dair yeni kanıtlar ortaya atılmıştır.   Araştırmamızın konusunu Türkiye üniversitelerinde Kıbrıs ile ilgili yapılmış halk bilimi, tarih, edebiyat ve dil üzerine yüksek lisans ve doktora tezleri oluşturmaktadır. Bahsi geçen araştırma iki ana başlık altında incelenmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda yüksek lisans ve doktora tezleri konuları bakımından bir tasnife tâbi tutularak alfabetik şekilde sıralanmaktadır. Böylece Türkiye ile Kıbrıs arasındaki bağın belirlenmesi, hangi noktalarda çalışmalar yapıldığının tespiti amaçlanmaktadır. Ancak irdeleyeceğimiz alanlar haricinde Türkiye üniversitelerinde Kıbrıs ile ilgili eğitim, siyaset, uluslararası ilişkiler gibi pek çok konuda yüzlerce tez çalışmasının da yapılmış olduğunu söylemek gerekir.

Giriş

İngiliz hâkimiyetindeki Kıbrıs Türklüğü daha Osmanlı sonrası Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıllarda bile eğitim için çocuklarını Türkiye’ye göndermekteydi. Sanal ağda yapılacak kısa gezintiyle bile Kıbrıs Türklüğünü bugünkü güvenli ortama taşıma mücadelesi veren merhum Dr. Fazıl Küçük, KKTC kurucu cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş, ikinci cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, üçüncü cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu vb yanında, Kıbrıslı Türk entelektüellerinden Harid Fedai, İsmail Bozkurt,  Özker Yaşın, Hakkı Atun, Ata Atun, Suna Atun, Ahmet Cemal Gazioğlu, Bener Hakkı Hakeri vb. birçok  öncü şahsın eğitimlerinin en az bir bölümünü Türkiye okul ve üniversitelerinde tamamladığı görülür.

Türkiye’de üniversitelerde okumak için gelen bu öğrencilere lisans eğitimi sürecinde son sınıfta hazırlatılan bitirme tezleri ile yüksek lisans ve doktora programlarında ise Kıbrıs ile ilgili değişik tezler hazırlatılmıştır. Ancak bu tezlerin önemli kısmı henüz bilgisayar-internet ortamı bulunmadığı süreçte yazıldığından bunlar üniversite kütüphanelerinin tozlu raflarında kalmıştır.

Bilindiği gibi YÖK tarafından sanal ortama sunulan tezler ülkemizdeki ihtisaslaşma tarihi düşünüldüğünde oldukça yakın zamanı kapsamaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, YÖK’ün aşağıda adresi verilen sanal ağdaki Tez Merkezi’nden ulaşabildiğimiz tezlerden hareketle hazırlanmıştır.

Ancak biz YÖK’ün ilgili sayfasında yer almayan kimi çalışmalara da ulaşmayı başardık. Bunlar da burada tanıtılmıştır.

       I.            YÜKSEK LİSANS TEZLERİ (MASTER THESIS)

A.    KIBRIS TÜRK AĞIZLARI VE EDEBİYATI

Türkiye üniversitelerinde Kıbrıs Türk Ağızları ve Edebiyatı alanında 10 yüksek lisans tezi hazırlanmıştır.

AMANAT, N. (2000). Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Kıbrıs romanları üzerinde araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.

BATKAN, AĞA, N. (2000). Kıbrıs Baf ve Limasol Türk göçmenlerinin ağzı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

BAYKARA, İ. (2005). Kıbrıs ağzındaki Rumca sözcüklerin Kıbrıs Türkleri tarafından kullanımı (The use of borrowed words from the Greek Cypriot dialect by Turkish Cypriots), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

BÜYÜK, D. (2017). 1970-2000 yılları arasında yazılmış Kıbrıs Türk piyeslerinin tematik açıdan incelenmesi (The research about Turkish-Cypriot stage plays which were written between 1970 and 2000 in terms of their thema), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

GÜNEYYELİ , D. (2003). Kıbrıs Türk edebiyatında Hikmet Afif Mapoların yeri (The Position of Hikmet Afif Mapoların in the Cyprus Turkish literatüre), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

OVALIOĞLU, A. (2004). Kıbrıslı Hasan Nesîb Efendinin hayatı, edebi kişiliği ve Feyezân-ı Aşk’ının metni ve incelemesi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

ÖZKÖK, B. (1997). Kıbrıs ağzı ve Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin karşılaştırılması (Cyprus dialect and the Turkish language spoken by the mainland Turkey), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ÖZKUTAN, T. (2005). Kıbrıs Türk masalları (derleme – inceleme) (Turkısh Cyprus tales (choosing-studying)), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

PEHLİVAN, A. (1994). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilkokul öğrencilerinin yazılı anlatımlarında görülen özellikler, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

YUMUŞAK, Ö. (2017). Kıbrıs Barış Harekâtı mektuplarının Türk Harp Edebiyatı bağlamında incelenmesi (Analyzing Cyprus Peace Operation letters in the context of Turkish Literature of War), Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çankırı.

  1. HALK BİLİMİ (FOLKLORE)

Kıbrıs Türk halk bilimi alanında yapılan 5 yüksek lisans tezine rastlanmıştır.

AKÇAM, Z. (2004). Kıbrıs Türk folkloru ile ilgili kitapların halkbilim araştırma yöntemleri açısından değerlendirilmesi (1928-2002) (The books of Cyprus Turkish Cypriot folklore about the critisies folklore theory), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

GÖKBULUT, B. (2003). Mizah teorileri ve Kıbrıs Türk mizahı (Theory of humour and humour of Cyprus Turkish), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

GÖKDEMİR, G. (2001). İngiltere`de yaşayan Kıbrıslı Türkler üzerine sosyo-kültürel yapı analizi (A Structural social-cultural analysis of Turkish Cypriots wholive in England), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

SUNİSİOĞLULARI, N. (2017).  Kıbrıs Doğu Mesarya Bölgesi (Mesarga Ovası) kına gecesi geleneğinde müzik (Musi̇c i̇n the Cyprus East Mesarya Regi̇on’s (Mesarga Plai̇n)henna ni̇ght tradi̇ti̇on), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

SUSUZLU, İ. (2013). Kıbrıs Türk halk kültüründe gölge tiyatrosu bağlamında icra ve seyirci, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

  1. TARİH (HISTORY)

Türkiye’de tarih alanında Kıbrıs konulu tespit edebildiğimiz toplam 91 yüksek lisans tezi yapılmıştır. Bu tezlerin konusunu ağırlıklı olarak 1974 Kıbrıs Barış Harekatı dönemi işlenmiştir.

AÇAR, A. (2006), Kıbrıs’taki siyasi olayların Kıbrıslı Türk şiirine aksi (The reflections of politics in Cypriot poetry), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

AKBAYRAM, D. (2016). Roma İmparatorluk döneminde Kıbrıs (Cyprus in Roman Empire), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

AKGÖR, O. (1994). Kıbrıs’ın 18 numaralı şer’iyye sicili (transkripsiyon ve değerlendirme) H. 1251-1262 M. 1836-1845, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ALTINKAŞ, E. (2005). Kıbrıs’ta siyasal partiler (Political parties in Cyprus), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

ALTUN, M. (2016). Kıbrıs olayları (1960-1974) ve Gaziantep Kıbrıs gazileri (The Cyprus issue (1960-1974) and Cyprus veterans of Gaziantep), Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

APUHAN, F. (2017). 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve Bingöllü Kıbrıs gazileri (Veterans of the 1974 Cyprus Peace Operation in Cyprus and Bingöl), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van.

ARSLAN, H. (2004). İngiliz sömürge yönetimde Kıbrıs Türk Basını: SÖZ Gazetesi örneği (1921-1946) (Cyprus Turkish Press Under British Colonial Government: Example SÖZ Newspaper (1921-1946)), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

AYABAKAN, L. (2007).  Fatin Rüştü Zorlu’nun hayatı ve Kıbrıs meselesi (Fatin Rüştü Zorlu and Cyprus question), Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kars.

AYAN, N. (2014). Haçlı seferleri’nde Kıbrıs’ın rolü (1191-1310) (Cyprus role in the Crusades (1191-1310)), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

AYDIN, D. (2017). Trabzonlu gazilere göre kıbrıs barış harekâtı (Cyprus peace operation according to Trabzon veterans), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.

BADAY, G. (2009). 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve Kars-Ardahan Kıbrıs şehitleri ile gazileri (1974 Cyprus Peace Operation and Kars-Ardahan Cyprus martyr and veterans), Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kars.

BALABAN, N. (2006). Milli mücadelede Kıbrıs Türk basını (Turkish Cypriot press during national struggle), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.

BALIKÇIOĞLU, E. (2012).  The Times gazetesine göre Kıbrıs (1878-1914) (Cyprus according to The Times newspaper (1878-1914)), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.

BAŞAK, Ü. (2006). Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye açısından stratejik önemi (Strategics importance of Cyprus on the Eastern Mediterranean for Turkey), Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mersin.

BEKTAŞ, Y. (2003). Kıbrıs sorunu 1960-1974 (Cyprus problem), İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya.

BELEN, M. (2010). Jeopolitik ve jeostratejik açıdan Kıbrıs sorunu (1960 – 1983) (The Cyprus problem in the geopolitical and geostrategic context (1960 – 1983)), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.

BERBER, H. (2013). Ege bölgesi yerel basınında 1963-1967 Kıbrıs olayları (Events in the local press in the Aegean 1963-1967), Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.

BİLGİN, A. (2012). Samsun’daki Kıbrıs gazilerinin gözüyle 1974 Kıbrıs Barış Harekatı üzerine bir sözlü tarih çalışması (A spoken history project on the 1974 Cyprus Peace Operation through the eyes of Cyprus ghazies of Samsun), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.

BİRMEÇ, M. (2005). Kıbrıs Türk basınında Lozan antlaşması (Lausanne peace treaty at pressing of Turkish Cypriot), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

BOZKURTOĞLU ÖZCAN, K. (2017). Lusignanlar döneminde Kıbrıs – Antalya ilişkileri (1192-1489) (Relations between Cyprus and Adalia during the Lusignan period (1192-1489), Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

BÜYÜKADA, M. (2012). Kıbrıs Türklerinin millî mücadelesinin Özker Yaşın’ın romanlarına yansıması (Implication the independence war of the Turkish Cypriots in Özker Yaşın’s novels), Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Giresun.

CANKUT, A. (2006). Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesi (Türk mukavemet teşkilatı ve faaliyetleri) (Turkish Cypriots existence struggle (Turkish resistance organization and its actions)), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.

CELLATOĞULLARI, H. İ. (2018). 15 haziran 1608 (1 rebîü’l-evvel 1017) – 4 şubat 1609 (28 şevval 1017) tarihli Kıbrıs eyaleti bütçe defterinin değerlendirilmesi (Evaluation of the Cyprus state budget book’s dated, june 15, 1608 (month of rebi-ul evvel 1, 1017)- february 4, 1609 (month of sevval 28, 1017)),  Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çorum.

CİHANGİROĞLU, B. (1998). 1960-1963 döneminde Kıbrıs, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van.

CİVGİN, S. (2013). Kıbrıs ve Dr. Fazıl Küçük (Cyprus and Dr. Fazıl Küçük), Yeditepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

ÇAKIRBAŞ, A. (2004). Kıbrıs Sorunu (1950-1960) (Cyprus problem (1950-1960)), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.

ÇETİNER, A. C. (2007). Kıbrıs Barış Harekatı’nda kara muharebeleri (Land combats at Peace Operation of Cyprus), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar. 

ÇETİNER, N. (2017). Birinci Dünya Savaşında Kıbrıslı Katırcılar Birliği (The Cypriot Mule Corps in The First World War), Sabancı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

ÇEVİKEL, N. (1994). Osmanlı idaresi altında Kıbrıs’ın siyasi, sosyal ve iktisadi tarihi: 1571 – 1878, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

DELİCE, İ. (2018). Üç aşığın dilinde 1974 Kıbrıs Barış Harekatı (1974 Cyprus Peace Operation by three minstrels’ tellings), Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

DOLUCA, D. (2011). Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin hazırlanan Annan Planı’nın ve referandum sürecinin kapsamlı analizi (Comprehensive analysis of settlement for the Cyprus problem and Annan Plan’s referendum process), Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale.

EDİŞ, E. (2018). Kıbrıs Barış Harekâtı odağında Bülent Ecevit (Bülent Ecevit in the Cyprus peace operation), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir.

EMEK, F. A. (2014). 1958-1974 yılları arasında Kıbrıs’ta yerel basında Rum mezalimi (Greek atrocities in local press of Cyprus between 1958-1974), Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

ERCİYAS, O. (2014).  1964, 1967 ve 1974 Kıbrıs krizleri karşısında Türk dış politikası: ‘Poliheuristic’ yaklaşım (Turkish foreign policy towards the Cyprus crises of 1964, 1967, and 1974: A poliheuristic perspective), İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ERGENELİ, S. E. (1985). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı ve kamuoyundaki yankıları, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

ERİŞEK, A. (2001). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık süreci, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır.

EROL, Ş. (2010). Tarih çalışmalarına kaynak olarak Hürriyet gazetesinde Kıbrıs sorunu (1974-1980) (The issue of Cyprus in Hürriyet journat as source to history studies (1974-1980)), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van.

GEYLAN, D. (2003). Türk Hükümetleri ve Kıbrıs sorunu 1974-1983 (Turkish governments and the Cyprus problem 1974-1983), Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

GÖKDEMİR, R. (2012). Maliyeden Müdevver (Mad. d) 03618 numaralı Kıbrıs Cizye Defteri: Transkripsiyon ve değerlendirme (Maliyeden Müdevver (Mad. d) 03618 numbered Cyprus of Cizye Books: Transciription and evalution), Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

GÜLEN, A. (2011). İnönü Hükümetleri’nin Kıbrıs Politikası (1961-1965) (Cyprus Politics Of Goverments During The İnonu Era (1961-1965)), İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

GÜLŞEN, Ö. (1997). 1963 Kıbrıs olayları ve Türk kamuoyu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

GÜRGEN, İ. (2017). M.Ö. 2. binyılda Kıbrıs’ın yakındoğu ticaretindeki rolü (The role of Cyprus in the near east trade in the second millenium bc), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa.

GÜRSES, U. (2014). Kıbrıs Türk’tür Cemiyeti ve faaliyetleri ( “Association of Turkish Cyprus” and it’s activities), Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

GÜZEL, H. İ. (2009). 1960-1983 yılları arasında Kıbrıs meselesi (Question of Cyprus between 1960 – 1983), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.

HACEK, Y. (2005). Öncesi ve sonrasıyla Türkiyenin Kıbrıs üzerindeki garantörlük hakkı <em>(Turkeys guarantee in Cyprus), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.

HAKALMAZ, T. (2017). Kıbrıs’ta Töton Şövalyeleri, ca. 1197-1250 (The Teutonic Order in Cyprus, ca. 1197-1250), İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

HALEFOĞLU, A. (1991). Müzakereye dayalı bir çözüm aranması Kıbrısla ilgili toplumlararası görüşmeler, 1975-1991 (Search for a negotiated settlement: The intercommunal talks on Cyprus, 1975 1991), Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

KARACA, Y. (2010). Tarih araştırmalarına kaynak olarak Cumhuriyet gazetesinde Kıbrıs (1974-1980) (The purpose of this resarch that is named Cyprus in Cumhuriyet newspaper as asoure for historical research after 1950, is to try to discuss and analyze the reflections especially in the years between 1974-1980), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van.

KARAKAYA, G. (2018). 1964 Kıbrıs krizi ve Türkiye kamuoyunun tepkisi (1964 Cyprus cri̇si̇s and the publi̇c opi̇ni̇on reacti̇on i̇n Turkey), Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çankırı.

KARAKÖSE, S. (2004). Celal Bayar dönemi Türk hükümetlerinin Kıbrıs polikiları (1950-1960) (Turkish government’s Cyprus politics during Celal Bayar period (1950-1960)), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

KAYA, M. (2010). Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yıkılışını hazırlayan uluslararası gelişmeler (International developments laying the foundations of the collapse of the Republic of Cyprus), Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

KESİKTAŞ, F. G. (2005). Kıbrıs sorununun Türk-Amerikan ilişkilerine yansıması: Johnson Mektubu (1960-1965) <em>(The Effects Cyprus problem to Turkish-American relationships: Johnsons Letter (1960-1965)), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

KIRAÇ, E. (2007). Tarih çalışmalarına kaynak olarak Zafer Gazetesinde Kıbrıs sorunu (1954-1974) (The Cyprus problem (1954- 1974) In Zafer as a source to history studies), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van. 

KISRAK, M. (2016). Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan Urfalı gaziler (Veterans who participated in Cyprus Peace Operation from Urfa), Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Urfa.

KIZILTAŞ, D. (2007). Kıbrıs mutasarrıflığı 30 numaralı defter transkripsiyon ve tahlili (h. 1287 / 1289 / m. 1870 / 1872) (Transcription and analysis of the cyprus mutasarriflik register recorded with file number :30 (Muslim calender 1287 / 1289/ Gregorian calender 1870 / 1872)), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

KOÇ, R. (2003). 1950-1955 yıllarında Kıbrıs basınına göre Kıbrıs olayları (Halkın Sesi gazetesi) (Cyprus events between the years 1950-1955 in respect of Cyprus media), Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

KOZAL, E. (1999). Geç Bronz Çağı Anadolu Kıbrıs ilişkileri (Cypro-Anatolian connections in the Late Bronze Age), İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

KOZPINAR, C. M. (2004). Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs sorunu (1960-1974) (Republic of Cyprus and Cyprus conflict), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van.

KÖKSAL, F. (2007). Türk basınında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşu (Foundation of Turkish Republic of Northern Cyprus on Turkish press), Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.

KURT, T. (2005). Barış harekatından (1974) Annan Planına (1994) Kıbrıs basınında barış görüşmeleri (From peace operation to Annan Plan peace conferances in Cyprus), Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.

KUTLAY, N. (1998). Makedonya meselesi ve Kıbrıslı Kamil Paşa, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.

KÜÇÜK, C. (2017). 1974 Kıbrıs Barış Harekatında yer alan Vanlı gaziler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van.

MUTLU, H. (2007). Kıbrıs Türk mukavemet teşkilatı (Cyprus Turkish resistance organization), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

NAS, F. (2013). Uluslararası alanda Kıbrıs sorunu (1960-1965) (The Cyprus issue in the international arena (1960-1965)), Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde.

ÖZDAĞ, S. (2009). Tarih çalışmalarına kaynak olarak Son Posta ve Yeni İstanbul gazetelerinde Kıbrıs sorunu (1954- 1974) (To history studies which is the affaire of Cyprus in Son Posta and New İstanbul newspapers (1954-1974)), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van. 

ÖZDEMİR, T. (2014). Demokrat Parti dönemi Kıbrıs politikası (1954-1960) (Cyprus policy of Democratic Party period (1954-1960)), Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Karabük.

ÖZKAYA, H. (2015). Kıbrıs’ta hakimiyet mücadelesi; 648-1571 (Struggle for mastery in Cyprus; 648-1571), Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

PINAR, M. (2005). Demokrat Parti’nin Kıbrıs politikası (1950-1960) (The politicity of democracy party cypruss (1950-1960)), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van. 

PİRLEPELİ, Ö. (2010). Türk İstiklal Savaşı sürecinde Kıbrıs (During the Turkish Cypriot Independence War). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne.

SADRAZAM, E. (1993). Kıbrıs toplumsal kuruluşunun tarihsel gelişimi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

SAMANİ, O. M. (1998). Kıbrıs Türk Milliyetçiliği’nin gelişimi (Development of Turkish Cypriot Nationalism), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

SOY, H. B. (1996). İngiltere’nin Kıbrıs politikası (1878-1914) (Britains Cyprus policy (1878-1914)), Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale.

ŞAHİN, G. (2006). Tarih çalışmalarına kaynak olarak Tercüman, Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet gazetelerinde Kıbrıs sorunu (1954- 1974) (The Cyprus Problem (1954- 1974) In Tercüman, Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet as a source to history studies), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van. 

ŞAHİN, İ. (2005). Kıbrıs Başpsikoposluğu; 1571-1821 (Thearchbishop of Cyprus; 1571-1821), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

ŞAHİN, S. (2006). VI. ve VII. yüzyıllarda Kıbrıs (Cyprus in 6th and 7th centuries), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.

ŞENYOL, C. (2018). Muğla Kıbrıs gazilerine göre Kıbrıs Barış Harekâtı ve sosyal bilgiler öğretimindeki yeri (To ghazis from mugla, Cyprus Peace Operation and its place in teaching social sciences), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Muğla.

TİLKİ, G. (2018). Kıbrıs Haçlı Krallığı’nın kuruluşu (1191-1205) (Foundation of the Kingdom of Cyprus (1191-1205)), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

TUG, A. Y. (2003). Bütün yönleriyle Kıbrıs sorunu ve Denktaş (The All aspect of Cyprus affair and Denktaş), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ULUSOY, T. (1999). II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’de Kıbrıs için yapılan mitingler (The Demonstrations made in Turkey for Cyprus after the World War II), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

URAL, E. (2004). Kıbrıs Barış Harekatında jandarma birlikleri (The Activites of gendame of general throughout Cyprus Peace Operation), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ÜNAL, B. (2017). Orta Çağ’da Kıbrıs’ın siyasi,sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı (Political, socio-cultural and economic structure of Cyprus in Middle Age), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tokat.

ÜNSAL, E. (2005). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müzelerinde bulunan Bizans dönemi seramikleri (Byzantine pottery in the museums of Turkish Republic of Northern Cyprus), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

ÜSTÜN, E. (2017). Lusignanlar Döneminde Kıbrıs adası (1192-1489) (The island of Cyprus in the Period of the Lusignans (1192-1489)), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir.

YELİCE, G. (2007). 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı hazırlayan koşullar (The circumstances that gave rise to Turkey’s peace operation to Cyprus in 20 July 1974), Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

YILDIRIM, M. (2004). Bütün yönleriyle 1974 Kıbrıs Harekatı (With all aspects Turkey Operation of Cyprus 1974), Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.

YILDIRIMTÜRK, O. (2017). Bir Osmanlı tarihçisinin yükü: Ziver’in Kıbrıs tarihi, (An ottoman historian’s burden: Ziver’s history of Cyprus), Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

YILDIZ, N. (2019).  1955 Kıbrıs krizi ve Türkiye kamuoyunun tepkisi (1955 Cyprus crisis and the reaction Turkish public opinion), Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çankırı.

YILMAZ, A. (2000). Türk basınında Kıbrıs barış harekatı (Cyprus peace operation in the Turkish press), Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

YILMAZ, A. (2018). Tarih çalışmalarına kaynak olarak Yeni Sabah gazetesinde Kıbrıs sorunu (1954-1964) (Cyprus issue in Yeni Sabah newspaper as a resovrce of historical studier (1954 – 1964)), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van.

YURDAGÜN, F. (2008). 1955-1965 yıllarında Türkiye basınında Kıbrıs sorunu (The cyprus problem in Turkey’s media between years 1955-1965), Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

YÜCESOY, O. (2016). Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Türkiye ve Yunanistan basını eksenli analizi (Comperative analyses of the Cyprus operation of 1974 on the basis of Turkish and Greek newspapers), Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

  1. DOKTORA TEZLERİ (PhD THESIS)

A.    KIBRIS TÜRK AĞIZLARI VE EDEBİYATI

Türkiye üniversitelerinde Kıbrıs Türk Ağızları ve Edebiyatı alanında 4 doktora tezi hazırlanmıştır.

AKINTUĞ, N. (2016). Kıbrıs Türkçesinde sürerlik görünüşü ve -Iyor biçimbirimi: çocuk dili örneklemi (Progressive aspect and -iyor morpheme in cypriot Turkish: A sample of child language), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

AYLANÇ, M. (2011). Kıbrıs Türk romanında göç (1963-2010) (The migration in Cyyprus Turkish novel (1963-2010)), Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

CİHANDİR, Y. (2009). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okul öncesi çocukların ninni, tekerleme ve masallar aracılığı ile Türkçe dil becerilerini kazanmaları üzerine bir değerlendirme (A study of Turkish language development of pre-school children in the trnc through lullabies, tongue twisters and tales), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

ÇELEBİ, N. (2010). Kıbrıs Türk ağızlarında dil ilişkisi izleri (Language contact traces in Turkish Cypriot dialects), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

  1. HALK BİLİMİ (FOLKLORE)

Türkiye üniversitelerinde Kıbrıs Türk halk bilimi alanında yapılan 2 doktora tezine rastlanmıştır.

GÖKBULUT, B. (2010). Kıbrıs Türk masalları ile Uygur Türk masalları üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma (inceleme – metinler) (A comparative study on the Cypriot Turkish folk tales and Uygur Turkish folk tales (examine – text)), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.

GÖKDEMİR, G. (2008). Kıbrıs Türk kültüründe masal geleneği (Fairy tale tradition in Cyprus Turkish tale culture), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

  1. TARİH (HISTORY)

Türkiye üniversitelerinde Kıbrıs Tarih alanında yapılan 33 doktora tezine rastlanmıştır.

ALÇITEPE, M. A. G. (1993). Kıbrıs Türk kamuoyu ve Türkiye-Kıbrıs ilişkileri 1919-1960, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya.

BALIKCIOGLU, E. (2016). Taksim tezi bağlamında Kıbrıs (1954-1960) (Cyprus in the context of the partition thesist (1954-1960)), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Sakarya.

BALYEMEZ, M. (2017). İngiliz yönetimi döneminde Kıbrıs Türklerinin siyasi örgütlenmeleri (1923-1960) (Political organizations of Turkish Cypriots in British administration period (1923-1960)), Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

CANKUT, A. (2014). Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Kıbrıs politikaları ve kamuoyuna yansımaları (1955-1964) (Cyprus policies of the Goverments of the Republic of Turkey and its reflections to public opinion (1955-1964)), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Elazığ.

ÇELİK, C. (2012). İngiliz yönetiminde Kıbrıs’ın idari ve sosyal durumu (1878-1914) (The administrative and social circumtances of Cyprus under British rule (1878-1914)), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Antalya.

ÇEVİKEL, N. (1999). XVIII. yüzyılın yarısında Kıbrıs’ın siyasi, idari, toplumsal ve ekonomik şartları (Political, administrative, social and economic conditions of Cyprus in the second half of the eighteenth century), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

ÇORUH, H. (2008). II. Mahmud Döneminde Kıbrıs’ın idari, iktisadi ve ictimai yapısı (1808-1839) (The administirative, economic and social structure of Cyprus during the era of Mahmud the second (1808-1839)), Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

DİNÇ, G. (2010). Osmanlı yönetiminde Kıbrıs (1800-1839) (Cyprus in Ottoman Rule (1800-1839)), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Antalya.

DÜNDAR, R. (1998). Kıbrıs Beylerbeyliği (1570-1670), İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

ERDÖNMEZ, C. (2004). Şer’iyye sicillerine göre Kıbrıs’ta toplum yapısı (1839-1856) (The public structure in cyprus according to the sherei registers (1839-1856)), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.

EROL, H. (2014). Kıbrıs politikalarında lider Rauf Denktaş’ın rolü (The role of Rauf Denktaş as a leader in the Cyprus politics), Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

GÖKTÜRK, T. B. (2013). 1974 öncesinde Türkiye’nin Kıbrıs politikası, vizyonu ve uygulamaları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.

GÖZLÜ, A. (2011). Kıbrıs Eskiçağı ve jeopolitiği (The geopolitics of Cyprus at Ancient Age), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya.

IRKIÇATAL, E. (2012). İngiltere’nin Kıbrıs politikası: 1945-1960 (Cyprus policy of the United Kingdom: 1945-1960), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.

KARACA, E. (2010). Türk basınında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci ve Türkiye’nin Kıbrıs politikası (1975 – 1983) (The establishment process of Turkish Republic of Northern Cyprus and Turkey’s Cyprus policy in the Turkish press (1975 – 1983)), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

KAYA, F. (2017). 1955-1960 arası Fatin Rüştü Zorlu etkisinde Türk Dış Politikası ve Kıbrıs meselesi (The impact of Fatin Rustu Zorlu on Turkish Foreign Policy and Cyprus issue between 1955-1960), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

KESER, U. (2005). 1955-1963 Kıbrıs`ta yeraltı faaliyetleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı (1955-1963 underground activities in Cyprus and Turkish Resistance Organization), Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.

KİŞMAN, Z. A. (2014). Türk – Amerikan ilişkilerinde Kıbrıs meselesi (1945-1980) (Cyprus issue in Turkish-American relations (1945-1980)), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Elazığ.

KÜÇÜKOĞLU, B. (2012). Kıbrıs sorununda liderlik olgusu (1954-1974), Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

ÖZKUL, E. A. (2002). Kıbrıs Adasının sosyo-ekonomik tarihi: 1726-1750 (The Socio-economic history of Cyprus Island: 1726-1750), Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

SAMANİ, H. (2006). Tanzimat Devri’nde Kıbrıs (1839-1878) (Cyprus in the Tanzimat Period (1839-1878)), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

SAMANİ, M. O. (2007), Kıbrıs’ta bir sömürge kurumu: Kavanin meclisi (1882-1931) (A colonial institution in Cyprus: The legislative (Kavanin) Council (1882-1931)), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

SAVRUN, E. (2017). 1960 ve 1974 yılları arasında Türkiye ve İngiltere’nin karşılaştırmalı Kıbrıs politikaları (Turkey’s and England’s comparative Cyprus policy between 1960 and 1974), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.

ŞEN, İ. (1995). Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa: 1832-1913 (Grand vizier Mehmed Kamil Pasha from Cyprus: 1832-1913), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

TAMÇELİK, S. (2008). Kıbrıs meselesinin çözüm plânları (BM’nin 789 sayılı kararına göre) (Solution plans of cyprus question (according to United Nations Resolution 789)), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

TARAKÇI, M. (1998). Kıbrıs Barış Harekatı, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

TAŞKIRAN, H. (2015). Karamanoğulları Beyliği ve Hristiyan dünyası (Kilikya Ermeni Krallığı, Kıbrıs Latin Krallığı ve Venedik Cumhuriyeti) ile ilişkileri (Karamanids Principality and the relations with Christian world (Cilicia Armenian Kingdom, Cyprus Latin Kingdom and Venetian Republic), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Kayseri.

TONGUL, N. (1998). Kıbrıs Türk toplumunun siyasal, sosyal ve ekonomik gelişimi (1974-1983) (The Political, social and economical develpment of Cyprus Turkish society (1974-1983)), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

TURAN, O. (2018). 1878’den günümüze Kıbrıs’tan Türk göçleri (Turkish migration from Cyprus between 1878 and today), Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum.

YELLİCE, G. (2011). İngiltere’nin Kıbrıs politikası (1950-1960) (British foreign policy in Cyprus (1950-1960)), Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.

YILMAZ, R. (2014). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devletleşme süreci ve Türkiye (1974-2012) (State-making in the Turkish Republic of Northern Cyprus and the role of Turkey in this process within the period starting from Turkish peace operation dated 1974 up to 2012), Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

YURDAKUL, E. (1990). Kıbrıs Türkleri ve Atatürk inkılaplarının Kıbrıs’ta uygulanması, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

ZHUMATAYEVA, D. (2013). Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs Barış Herekatı’nın SSCB kamuoyuna yankıları (The reflections of the Cyprus problem and Cyprus peace operation in the USSR community), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

SONUÇ

Bu bibliyografya çalışmasında aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere yüksek lisans ve doktora tezi olarak Kıbrıs Türk ağızları ve edebiyatı, Kıbrıs Türk halkbilimi ile Kıbrıs Tarihi üzerine toplam 145 tez hazırlatılmıştır.

Yüksek Lisans tezleri Alan Adet
Kıbrıs Türk Ağızları ve Edebiyatı 10
Kıbrıs Türk Halkbilimi 5
Kıbrıs Tarihi 91
ARA TOPLAM 106
DOKTORA Alan Adet
Kıbrıs Türk Ağızları ve Edebiyatı 4
Kıbrıs Türk Halkbilimi 2
Kıbrıs Tarihi 33
ARA TOPLAM 39
   
GENEL TOPLAM 145

 

Türkiye üniversitelerinde Kıbrıs ile ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları artarak devam etmektedir. Bu bakımdan yapılmış çalışmalardan oluşan bu bibliyografya denemesi şüphesiz tam olma iddiasını taşımamaktadır. Sarf edilen bütün gayrete rağmen gözden kaçan çalışmaların olması muhtemeldir.

 

 

** Bu makale 21-24 Mart 2019 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Başkenti Lefkoşa’da düzenlenen Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük 1. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulmuştur.

 

Saffet Alp Yılmaz

Doktora Öğrencisi, Azerbaycan İlimler Akademisi, Baku / Azerbaycan. saffetalp@gmail.com

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...