Duyurular Endüstri

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Duyurusu

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 23 Haziran 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.

İzleyen dönemde açılması planlanan diğer çağrılar hakkındaki bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru için tıklayınız.

 

 • Başvuru Yeri

  1. Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır.

 • Başvuru Aşamaları

  2. Başvurular, duyuru ekinde yer alan çağrı takvimi dâhilinde ön başvuru ve kesin başvuru aşamalarının tamamlanması suretiyle alınacaktır. Çağrı takviminde yer alan bitiş tarihleri, ilgili gün sonunu (23:59) kapsamaktadır.

 • Başvuru Sahibi, Yetkilendirme, Ar-Ge Yüklenicisi ve Paydaşa İlişkin Koşullar

  3. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir.

  4. Başvuru işlemleri Program Portalı üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecektir. Gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirme işlemleri, 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5 inci maddesinde sayılan ve örneği Program Portalı’nın Dokümanlar sayfasında bulunan yetkilendirme belgeleri esas alınarak yürütülecektir.

  İbrazı zorunlu yetkilendirme belgelerinin ıslak imzalı suretleri oluşturulduktan sonra bu belgelerin elektronik olarak taranmış hallerinin, başvuru sahibine ait geçerli bir e-imza sertifikasıyla girişi yapılmış, KEP adresleri üzerinden Bakanlığın ilgili birimi olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne ait “sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr” KEP adresine iletilmesi gerekmektedir. Yetkilendirme usulüne dair detaylı açıklamaya bağlantı aracılığıyla ulaşılabilir.

  Ön başvurunun onaylanabilmesi için yetkilendirme işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. E-TUYS sisteminde ilgili firma adına süresi devam eden yetkilendirmesi bulunan gerçek kişilerin ayrıca yetkilendirme işlemi yapması gerekmemektedir.

  5. Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi gerçekleştirecekse; projenin Ar-Ge kısmı, Ar-Ge yüklenicileri tarafından ortaklı Ar-Ge projesi olarak hazırlanabilir. Projenin Ar-Ge faaliyetleri haricindeki üretime yönelik yatırım faaliyetlerini yatırımcının yürütmesi gerekmekte olup projeye ilişkin Bakanlığın muhatabı yatırımcıdır.

  6. Bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge yapmayı öngören yatırım projeleri için, her bir Ar-Ge yüklenicisi adına Ar-Ge başvuru formlarını tamamlayacak gerçek kişinin/kişilerin de 4 üncü maddede sayılan usulle, ilgili Ar-Ge yüklenicisi adına yetkilendirmesinin yapılmış olması gerekir. Ön başvurunun onaylanabilmesi için Ar-Ge yüklenicileri adına yapılması gereken yetkilendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

  7. Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, ürün hakkında teknik yönlendirme kapasitesi bulunan ve/veya ürünü satın alma talebine sahip olan bir veya daha fazla proje paydaşı ile iş birliği yapması beklenir. Başvuru sahibi, proje paydaşının temel ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği niyet mektubunu veya paydaş ile imzaladıkları uzlaşı protokolünü, kesin başvuru aşamasında Program Portalı’na yükleyebilir. Bu belgeleri sunamayanlar ise, proje paydaşının sağlayacağı katkıya dair destekleyici sair bilgi ve belgeleri de kesin başvuru esnasında Program Portalı’na yükleyebilir.

 • Yatırım Projesine İlişkin Asgari Koşullar

  8. Çağrı kapsamında, sadece duyuru ekinde yer alan Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir. Ürün listesinde yer alan GTİP kodları 2019 yılı tanımına göre belirlenmiş olup, güncellenen kodlar için 2019 yılı eşleniği dikkate alınacaktır.

  9. Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.

 • Ön Başvuru ve Ön Değerlendirme

  10. Başvurusu yapılan yatırım projeleri için Ar-Ge ihtiyacı bulunması durumunda, TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmına ilişkin temel bilgilerin de ön başvuru kapsamında sunulması gerekmekte olup, projenin Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım süreçleri bir bütün olarak, ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

  11. Ön başvuru süreci içerisinde sunulan bilgilerin incelenmesi neticesinde, bu duyuru metninin 3, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde yer alan koşulların sağlanmadığının anlaşıldığı durumda başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için bilgilendirme yapılacaktır. Eksikliklerini, bildirilen süre içerisinde tamamlamayan başvuru sahiplerinin ön başvuruları onaylanmayacak olup başvuru sahipleri kesin başvuruda bulunma hakkını kaybedecektir. Ön değerlendirme neticesinde ön başvurusu uygun görülen başvuru sahipleri, kesin başvuru aşamasına devam edebilecektir.

 • Kesin Başvuru Koşul ve Aşamaları

  12. Kesin başvuru süresi içerisinde, Ar-Ge desteği talep eden firmaların ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında Ar-Ge sürecine ilişkin Ar-Ge destek formlarını, Program Portalı üzerinden yapılan yönlendirmeyle eksiksiz olarak tamamlamaları gerekmektedir. Projelerin Ar-Ge kısmı için öngörülen tamamlama süresi 36 aydan fazla olamaz. TÜBİTAK destek programına ilişkin esaslar, Program Portalının dokümanlar sayfasında yer almaktadır.

  13. Kesin başvuru süresi içerisinde, KOBİ vasfı taşıyan ve KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen firmaların, üretime yönelik yatırım süreci faaliyetlerinin net olarak ayrıştırılabilen ve ilgili mevzuat kapsamında desteğe konu edilebilecek kısmı için KOBİ destek formlarını, Program Portalı üzerinden yapılacak yönlendirmeyle eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Yatırım projesinin KOSGEB desteklerinden yararlanması talep edilen kısmı için öngörülen tamamlama süresi 8 ila 36 ay arasında olmak zorundadır. KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı’na ilişkin esaslar, Program Portalının dokümanlar sayfasında yer almaktadır.

  14. Üretime yönelik yatırım süreci faaliyetlerinin KOSGEB tarafından desteklenmeyecek olan kısmı için firmalar, 2012/3305 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Stratejik Yatırımların Teşviki uygulaması kapsamında veya 50 Milyon TL ve üzerinde sabit yatırım tutarına sahip projeler için 2016/9495 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilecektir. Kesin başvuru süresi içerisinde yatırım teşvik belgesi kapsamında desteklenmesi talep edilen faaliyetlere ve talep edilen desteklere ilişkin bilgilerin Program Portalına girilmesi gerekmektedir.

  15. Bu duyuru metninin 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamında talep edilen bütün destekler ve ilgili tüm proje faaliyetlerini kapsayacak şekilde çağrı duyurusunun ilgili dokümanlar bölümünde yer alan formatta, Proje Fizibilitesi’nin ve Fizibilite Veri Dosyası’nın kesin başvuru süresi içerisinde elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi gerekmektedir. Proje Fizibilitesi ve Fizibilite Veri Dosyası’nın Program Portalı’nın Dokümanlar sayfasındaki rehberler dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir. Proje kapsamında bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle iş birliği yapılması durumunda, kesin başvuru aşamasında, başvuru sahibiyle Ar-Ge yüklenicileri arasında imzalanmış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Paylaşımı Protokolü’nün de elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi zorunludur.

 • Bağımsız Değerlendirme Raporu

  16. Kesin başvurunun tamamlanmasını müteakiben detaylı değerlendirme süreçleri başlatılacaktır. Değerlendirme faaliyetlerine devam edilebilmesi için Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firmasınca hazırlanacak Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun çağrı takviminde öngörülen süre içerisinde elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi gerekmektedir. Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması sürecinde yetkilendirilmiş danışmanlık firmasıyla sözleşme imzalamayan ve/veya gerekli iş birliğini yapmadığı tespit edilen yatırımcıların proje başvuruları reddedilmiş kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  17. Bağımsız Değerlendirme Raporu için, bağımsız danışmanlık hizmet bedeli, yatırımcının KOBİ olması durumunda 35.960 TL + KDV, büyük ölçekli işletme olması durumundaysa 50.950 TL + KDV’dir. Bu bedel yatırımcı tarafından ödenir. Başvuru kapsamında Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun Program Portalı’na yüklendiğinin kendisine bildirilmesini müteakiben yatırımcı, 7 gün içerisinde ataması yapılan bağımsız danışmanlık firmasına danışmanlık hizmet bedelini öder. Söz konusu ödemenin süresinde yapılmaması halinde proje başvurusu reddedilmiş kabul edilerek, başvuru değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 • Değerlendirme Sürecinde Çağrıya Uygun Olmadığı Tespit Edilen Başvurular

  18. Yatırım projelerinin, Komite değerlendirmesine sunulması öncesinde yapılan detaylı incelemelerde, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği ve/veya çağrı planında yer alan koşulları sağlayamadığı tespit edilen başvurular, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından değerlendirme dışı bırakılır. Genel Müdürlük tarafından bu madde hükümlerine göre projesi değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahipleri, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe itirazda bulunabilir. Bu kapsamda yapılan itirazlar, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

 • Program Komitesi Değerlendirmesi

  19. Detaylı incelemenin tamamlanmasını müteakiben çağrı kapsamındaki yatırım projeleri Program Komitesi değerlendirmesine sunulacaktır.

  20. Değerlendirme sürecinde, başvuru sahibi ile proje paydaşı arasındaki iş birliği, Komitenin değerlendirmesinde bir puanlama kriteri olarak dikkate alınır. Komite, projenin paydaş eşliğinde yürütülmesi koşulu ile destek kararı verebilir. Bu durumda, başvuru sahibinin proje kapsamında belirlediği paydaş(lar) ile aralarındaki iş birliğine dair uzlaşı protokolü ve paydaş beyan formu sunması gerekir.

 • Diğer Hususlar

  21. Öngörülen başvuru ve değerlendirme süreleri ihtiyaç duyulması halinde, ilgili sürenin bitiminden önce çağrı duyurusu sayfasında ilan edilmek suretiyle uzatılabilecektir.

  22. Çağrı sürecinde ve desteklerin sağlanması sürecinde kullanılacak form ve formatlar çağrı duyurusunun ilgili dokümanlar bölümünde yer almaktadır.

 

Çağrı duyurusunu doküman olarak indirmek için tıklayınız.

 

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Takvimi

 

Ön Başvuru Başlangıç Tarihi 23 Haziran 2021 Çarşamba
Ön Başvuru Bitiş Tarihi 1 Ağustos 2021 Pazar
Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi 11 Ağustos 2021 Çarşamba
Kesin Başvuru Bitiş Tarihi 31 Ağustos 2021 Salı
Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih 29 Eylül 2021 Çarşamba

 

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Ürün Listesi

 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Kodlarına Göre Ürünler

# GTİP Kodu GTİP Tanımı
1 250300100000 Ham veya rafine edilmemiş kükürt
2 251990100011 Magnezyum oksit; saf
3 251990100012 Magnezyum oksit; saf olmayan
4 261710000000 Antimuan cevherleri ve zenginleştirilmiş antimuan cevherleri
5 380190001000 Metalo; grafitik bileşikler halindeki karbonlar/diğerleri
6 380190009000 Esası hamur, blok, levha/diğer yarı; mamul grafit/diğer karbon olan müstahzarlar
7 740311001000 Rafine edilmiş elektrolitik bakırdan katotlar ve katot parçaları
8 740311009000 Rafine edilmiş diğer bakırdan katotlar ve katot parçaları
9 740710000013 Rafine edilmiş bakırdan çubuklar
10 740911000014 Rafine edilmiş bakırdan şeritler; rulo
11 741110100000 Rafine edilmiş bakırdan düz olan ince ve kalın borular
12 741991009000 Bakırdan döküm, kalıba dökülmüş, presle şekillendirilmiş veya dövülmüş diğer eşya
13 750210001000 Mond ve alaşımsız katot nikel
14 750890009019 Nikelden diğer eşya
15 760612110000 Aluminyum alaşımlarından içecek kutularının gövdelerinin imalinde kull. sac, levha şerit; kare/dikdörtgen,kalınlık>0.2mm
16 760612990000 Aluminyum alaşımlarından sac, levha şerit; kare/digdörtgen, kalınlık >= 6mm
17 760719900000 Aluminyumdan yapraklar ve şeritler; mesnetsiz, 0.021mm <=kalın < 0,2 mm
18 780110000000 Rafine edilmiş kurşun
19 780199900000 İşlenmemiş diğer kurşun
20 790111001011 İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko; ağırlık = >% 99, 99
21 790112101011 İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko; %99, 95=<ağırlık <% 99, 99
22 790112101012 İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko; %99, 95 =<ağırlık <% 99, 99
23 790112109000 Diğer işlenmemiş alaşımsız çinko; %99, 95 = <ağırlık <% 99, 99
24 790112301000 Külçe çinko; %98, 5 = <ağırlık <% 99, 95
25 790120000000 Çinko alaşımları
26 820770370012 Metal işlemeye mahsus makinaların frezelemeye mahsus elmastan veya aglomere edilmiş elmastan iş gören kısımları
27 820810000000 Metal işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar
28 830120000000 Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler
29 841320009000 Diğer yerlerde elle kullanılan sıvı pompalar
30 841330209000 Diğer yerlerde kullanılan içten yanmalı motorlar için enjeksiyon pompaları
31 841370519000 Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare gövdeli,radyal akışlı pompa; çıkış ağzı çapı>15 mm.
32 841370759000 Diğer yerlerde kullanılan çok kademeli,radyal akışlı pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm.
33 841410259000 Diğer yerlerde kullanılan döner pistonlu, kayar kanatlı döner, moleküler ve ruts tipi pompa
34 841430209000 Diğer yerlerde kullanılan soğutma cihazları için kompresör; gücü =<0, 4 kW
35 841430819000 Diğer yerler için soğutma cihazlarında kullanılan hermatik/yarı hermetik kompresör; gücü > 0, 4 kW
36 841459259000 Diğer yerlerde kullanılan eksenel (aksiyal) fanlar
37 841459359000 Diğer yerlerde kullanılan santrifüjlü fanlar
38 841480119000 Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli turbo kompresör
39 841480199000 Diğer yerlerde kullanılan çok kademeli turbo kompresör
40 841480229000 Diğer yerlerde kullanılan pistonlu kompresör; monometre basıncı =<15 bar, debisi =< 60 m3/h
41 841510900011 Klima; pencere/duvar/tavan/zemine sabitlenecek, tek bir gövde, ayrı elemanlı(split-sistem), değişken debili (VRF)
42 841582009000 Diğer yerler için soğutma üniteli klimalar
43 841590009002 Klima cihazı split sistemlerinin dış üniteleri (değişken debili (VRF)) (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ)
44 841590009012 Split sistemlerin iç üniteleri (klima cihazlarının) (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)
45 841590009019 Klima cihazlarının diğer aksam ve parçalar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)
46 841780300000 Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar; elektriksiz
47 841869001000 Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler
48 841932000000 Ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular
49 841950800000 Isı değiştiricilerin (eşanjörler) diğerleri
50 841960000000 Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler
51 841981200011 Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve diğer elektrikli cihazlar
52 841989989019 Isı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için diğer makine, tesis ve cihazlar
53 842129800011 Sıvıların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus diyalizörler
54 842139851000 Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus diğer makine ve cihazlar; sivil hava taşıtları için
55 842139859000 Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus diğer makine ve cihazlar
56 842199900019 Santrifüjler ile sıvıların/gazların fiItre edilmesine/arıtılmasına mahsus makina ve cihazlarin diğer aksam ve parçaları
57 842230000000 Şişe, kutu, çuval vb. doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme, içecekleri gazlandırma makineleri
58 842240000000 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
59 842290900011 Diğer paketleme/ambalajlama makinelerine ait aksam ve parçalar
60 842641009000 Lastik tekerlekli kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar
61 842710100000 Elektrik motorlu kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği=>1 m.
62 842710900000 Elektrik motorlu kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği<1 m.
63 842720190000 Kendinden hareketli diğer forklift ve yük arabaları; kaldırma yükseklik=>1 m.
64 842839909000 Diğer kullanımlar için diğer sürekli hareketli diğer elevatör ve konveyörler
65 842840000000 Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar
66 842860000000 Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş mekanizmaları
67 842890710000 Zirai traktörlere takılmak için özel imal edilmiş yükleyici
68 842890909000 Sivil hava taşıtlarında kullanılmayan diğer kaldırma vb.makina ve cihazlar
69 842930000000 Skreyperler
70 842952100000 Kulesi 360 derece dönebilen ekskavatörler
71 843351000021 Biçer döverler; kendinden hareketli, biçme ağzı genişliği 2 m’yi geçen
72 843359110000 Kendinden hareketli silaj makineleri
73 843359850011 Pamuk hasat makinaları; kendinden hareketli
74 843360000011 Meyve ve sebzeleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran makine ve cihazlar
75 843920000000 Kağıt/karton imaline mahsus makine ve cihazlar
76 844110709000 Kağıt kesme makinaları; fotoğrafçılık duşında kullanılanlar
77 844140000000 Kağıt hamuru, kağıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus makineler
78 844180000019 Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar
79 844399100000 Baskı makinasının birleştirilmiş elektronik aksam, parçası
80 844399909000 Diğer maddeler üzerine baskı yapan makinanın diğer maddelerden aksam, parçası
81 844400100000 Dokumalık, sentetik/suni lif ekstrüzyonu için makine ve cihazlar
82 844400900000 Dokumalık maddeler için tekstüre, çekme, kesme makine ve cihazları
83 844511000000 Dokumalık elyafın hazırlanması için karde makineleri (tarak makineleri)
84 844512000000 Dokumalık elyafın hazırlanması için tarama makineleri (penyöz)
85 844513000000 Şerit halindeki lifleri uzatan, büken ve iplik taslağı haline getiren makineler
86 844519009019 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus diğer makineler
87 844520000011 Open – end eğirme makinaları
88 844520000012 Ring eğirme makineleri
89 844520000019 Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus diğer makineler
90 844530000000 Dokumaya elverişli lifleri katlama veya bükmeye mahsus makinalar
91 844540000019 Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus diğer makineler
92 844621000000 Dokuma makinesi (tezgahlar); motorlu, mekikli, kumaş genişliği>30cm.
93 844630000000 Dokuma makineleri (tezgahlar); mekiksiz, kumaş genişliği> 30 cm.
94 844711000012 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları; silindir çapı<=165mm
95 844712000012 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları; silindir çapı>165mm
96 844720200012 Sanayi tipi düz örgü makineleri
97 844720800000 Diğer çözgülü örgü makineleri
98 844790000011 İşleme makineleri
99 844790000019 İplik ,tül,dantela,file,püskül,ponpon imaline mahsus diğer makina ve cihazlar
100 844851900011 Örgü makinelerine ait iğneler
101 844859000019 Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan diğer aksam; parçalar
102 844900001000 Şekilli/parça halinde keçe/dokunmamış mens.imal, finisaj makineleri, keçeden şapka imaline mahsus mak., şapka kalıpları
103 845210190000 Ev tipi dikiş makineleri,sadece düz dikiş yapan motorlu, motorsuz ve başları; diğerleri
104 845221000000 Otomatik üniteli dikiş makineleri
105 845229000000 Diğer dikiş makineleri
106 845521000012 Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makineleri(Sıcak ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde)
107 845522000000 Soğuk hadde makineleri
108 845710900000 Metal işlemeye mahsus diğer işleme merkezleri
109 845730100000 Nümerik kontrollü çok istasyonlu transfer tezgahları
110 845811200000 Nümerik kontrollü yatay tornalama merkezleri
111 845811800019 Nümerik kontrollü, metal işlemeye mahsus yatay diğer metal işleyen torna tezgahları
112 845891800000 Nümerik kontrollü diğer torna tezgahları
113 846210100019 Nümerik kontrollü kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri
114 846693600000 84.56 ila 84.61 pozisyonlarındaki diğer makinalara ait aksam, parça ve aksesuar
115 846729200000 Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen kendinden elektrik motorlu diğer el aletleri
116 846729510000 Elle kullanılan köşe taşlayıcılar (Kendinden elektrik motorlu)
117 846729850000 Harici bir güç kaynağı ile çalışan kendinden elektrik motorlu diğer el aletleri
118 846781000000 Zincirli testereler
119 847710000000 Enjeksiyon makinaları; kauçuk/plastik eşya işlemeye veya imaline mahsus
120 847910000019 Bayındırlık, inşaat vb. işlerde kullanılan diğer makine ve cihazlar
121 847930900000 Ağaç/mantar işlemeye mahsus diğer makine ve cihazlar
122 847982000000 Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, homojenleştirme vb. makineleri
123 847989300000 Hidrolik maden direkleri (hareketli)
124 848041000000 Metaller/metal karbürler için enjeksiyon/basınçlı döküm kalıpları
125 848071000000 Kauçuk/plastik maddeler için enjeksiyon/basınçlı döküm kalıpları
126 848120900000 Pnömatik güç transmisyon kontrol valfları
127 848180400000 Pnömatik tekerlek ve iç lastik için valflar
128 848180630000 Çelikten sürgülü valflar
129 848180730000 Çelikten globe (stop) valflar
130 848180790000 Diğer maddelerden globe (stop) valflar
131 848180870000 Diyafram valflar
132 848180990019 Borular, kazanlar, tanklar, depolar vb diğer kaplar için diğer musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar
133 848210100012 Bilyeli rulmanlar; 9mm<en büyük dış çap =<30 mm.
134 848210900012 Bilyeli rulmanlar; 52mm<en büyük dış çap= <100 mm.
135 848220000000 Konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil)
136 848230000000 Fıçı makaralı rulmanlar
137 848240000000 İğneli rulmanlar
138 848250000000 Silindirik makaralı rulmanlar
139 848280000000 Kombine haldeki bilyeli ve konik makaralı diğer rulmanlar
140 848330809000 Diğer kullanım için mil yatakları
141 848340519012 Diğer kullanım için otomatik kumandalı dişli kutular
142 848350800012 Kasnaklar; diğer maddelerden
143 848390899019 Diğer metallerden dişli çarklar, zincir dişliler ve diğer transmisyon elemanları (diğer kullanım için)
144 848620000000 Yarı iletken tertibatın veya elektronik entegre devrelerin imaline mahsus makine ve cihazlar
145 852351900000 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus yarı iletken katı hal kalıcı depolama aygıtları; kayıt yapılmış
146 930120000000 Roket fırlatıcı, alev-alıcı, el bombası atıcıları; torpil tüpleri
147 930630101000 Harp silahlarının (hafif makineli tabancalar) ait aksam, parça
148 930630300000 Harp silahlarına ait olan diğer mühimmat
149 930690100000 Harp silahlara ait mermiler ve mühimmat

 

Yenilikçi Teknoloji Alanlarına Göre Ürünler

Servo Teknolojileri
Lineer servo motor
Seri/paralel elastik eyleyiciler
Değişken esnekliğe sahip eyleyiciler
Akım tabanlı kuvvet kontrolüne yönelik eyleyiciler
Doğadan esinlenen (bio-inspired) eyleyiciler
Yüksek hassasiyete, yüksek verimliliğe sahip servo eyleyiciler
Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri
Veri toplama kartı
Gerçek zamanlı işletim sistemi
Kablo tahrikli sistemler
Ortam şartlarına uyumlu hassas/güçlü/esnek/eksik tahrikli tutucular (pnömatik, servo, hidrolik)
Eklemeli İmalat Makineleri
Çeşitli kullanım alanlarına ve sektörlere yönelik üç boyutlu yazıcılar (sağlık sektörü hariç)
Hibrit imalat sistemleri
Mikro dövme tabanlı eklemeli sistemler
Mikro-nano boyutlarda eklemeli imalat sistemleri
Elektronik devre sistemlerinin eklemeli imalatı
Metal toz püskürtme yöntemiyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi)
Entegre toz püskürtme ve lazer ergitme tabanlı eklemeli imalat sistemleri
Elektron ışın tabancası ve odaklama sistemi
Aynı anda birden fazla malzemeyi kullanarak serim yapabilen sistemler
10-50 mikron boyutlarında toz ve 20-40 mikron katman kalınlıklarında toz serme sistemleri
Toz serme sisteminde kullanılan dinamik odaklama özellikli galvo optik tarama sistemi
Kompozit malzeme kullanarak eklemeli üretim yapan sistemler
Toz geri dönüşüm ve filtreleme sistemleri
Otonom/Yarı Otonom Endüstriyel ve Hizmet Robotları
Ulaştırma altyapılarında insanların, eşyaların veya ticari ürünlerin taşınmasına yönelik yarı otonom veya otonom robotlar ve robotik sistemler
Gıda sektöründe, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak zararlı, bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş ve benzeri gıdaları tespit edebilen yarı otonom veya otonom robotlar ve robotik sistemler
Gıda hijyeni sağlamaya yönelik başta et ürünleri olmak üzere robotik kesim teknolojileri
Dikey tarım uygulamalarına yönelik otomasyon sistemleri
Tarımsal sistemlerde ilaçlama, gübreleme, sulama, gibi örtü altı üretimlerle hasat, çapalama, ayıklama, ekim ve benzeri süreçlerde kullanılmak üzere yarı otonom veya otonom robotlar ve robotik sistemler
Diğer sektörlerde üretim sürecini kolaylaştıran, insan gücünü tamamlayan, riskleri ve maliyeti azaltan yarı otonom veya otonom robotlar ve robotik sistemler

Ürün Listesini doküman olarak indirmek için tıklayınız.


Kaynaklar:

http://www.hamle.gov.tr/Home/CagriPlani

https://hamle.gov.tr/Home/HaberDetay/20

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ÜRETİMDE YAPISAL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

Haber Gözcüsü

Yorumla

Yorum yazmak için buraya tıklayın...